ERAF Sihtasutus Eestis
Avaleht
Avaleht
Sihtasutusest / kontakt
Harald Raudsepa stipendiumidest
Kes oli Harald Raudsepp?
K K K

 

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 (Vastuste tekstid on kohandatud 2023./2024. õppeaasta konkursitingimustele)

Stipendiumikomisjoni sekretäri soovitused:

1) taotluse postitamiseks kasutada ainult A4-formaadis ümbrikke;

2) saadetavaid dokumente MITTE klammerdada, köita kaustadeks, kiletada või paigutada kiletaskutesse

 - see lihtsustab oluliselt dokumentide ettevalmistamist menetlemiseks ja hilisemat hävitamist.

 

Küsimus (K): Kas avaldus tuleb esitada vabas vormis või peab kuskilt otsima näidisblanketti? Mis peaks olema avalduses täpselt kirjas?

Vastus (V): Avaldus tuleb esitada vabas vormis, ERAF Sihtasutus Eestis mingit näidisblanketti välja ei paku. Avalduses peaksid olema kirjas: kellele ja mille taotlemiseks avaldus on esitatud, kes on selle esitaja (koos isikukoodiga), kuidas ta vastab taotlemise tingimustele, millised dokumendid on avaldusele lisatud ja mis viisidel on võimalik avalduse esitajaga tagasisideks kontakti võtta. Mitme alternatiivaadressi puhul tuleks märkida ära ka nende eelistus (näiteks, kas aadress koju või välismaale). Avaldusel peab olema ka avaldaja allkiri.

NB!   Taotleja ei pea konkursil osalemise avalduses teatavaks tegema oma pangaandmeid, küll aga tegema seda e-postiga koheselt pärast teate saamist temale stipendiumi määramise kohta.

Teadmiseks veel, et:

       1) ERAF Sihtasutuse Eestis (ehk maksja) pangakonto asub Swedbank Eestis ning seetõttu soovitame pangaandmete esitamisel juhenduda nõuetest pangaandmetele Swedbank'i kodulehel, eriti ülekanneteks välisriikides asuvatesse pankadesse.

        2) Stipendium laekub saajale täissummas vaid sel juhul, kui see kantakse: a) Eestis registreeritud kommertspankades avatud kontole või b) Lätis, Leedus, Rootsis, Soomes, Norras või Taanis registreeritud Swedbank'i kontole. Stipendiumi ülekandmisel muudes pankades avatud kontodele  kannab stipendiumi saaja ülekandekulud maksjaga "kahasse" ehk teisisõnu maksja tasub ülekandekulu Swedbank'is ja saaja tasub kõikide muude pankade (sh korrespondentpankade) teenustasud. Summade ülekandmisel pankadesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna riike võib see ülekandetasu olla nimetamisväärne.

           3) Stipendium kantakse saajale üle eurodes. On soovitav (kuid mitte nõutav), et saajal oleks riigis, kus on käibel mõni muu valuuta, avatud ka eurokonto.

 

K: Kellele peaksin oma avalduse selle pealdises adresseerima?

V: Kas Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutusele Eestis või Harald Raudsepa nimelise stipendiumikonkursi komisjonile.

 

K: Kas mu taotlus võib jõuda kohale ka peale 15. oktoobrit?

V: Jah võib ja see läheb tähtaegselt esitatud taotluste hulka, kui ümbrikul olev postitempel ei ole hilisem kui 15. oktoober.

Siiski, Eestist kaugete riikide ülikoolides õppivatel üliõpilastel, kust kirja jõudmine Eestisse võib võtta nädalaid, palume taotluse väljasaatmist mitte jätta liiga tähtaja lõppu, et taotlused jõuaksid stipendiumikomisjoni normaalsesse töötsüklisse. Konkursi poskasti tühjendamine lõpetatakse reeglina ühe kuu möödudes avalduste esitamise lõpptähtpäevast, kui ei ole eelnevat kokkulepet mõne puuduva dokumendi hilisema järelesaatmise kohta.

 

K: Kas kuulutuses näidatud aadress: Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis, nimekasti  number, postkontori aadress, postiindeks ja linn on ikka piisav, et mu kiri taotlusega kohale jõuaks?

V: Jah, on. See on ühtlasi ainuke stipendiumikonkursiga seotud postiaadress, kuhu kõik stipendiumitaotlused tuleb saata. Välismaalt taotluse saatmisel tuleks aadressile lisada ka riik (Eesti).

  NB! Taotluse saatmist veebilehe kontaktides näidatud ERAF Sihtasutuse Eestis ametlikule postiaadressile loetakse konkursitingimuste rikkumiseks ning antud taotlust konkursile ei kvalifitseerita! 

 

K:Ma elan Tallinnas. Kas ma saan oma taotluse dokumendid esitada käsipostiga?

V: Konkursi postkasti (nimekasti) Te ise oma kirja lasta ei saa. Kui saate kokkuleppele mõne selle postkontori töötajaga, et tema toimetab Teie kirja nimekasti, siis võib see ka õnnestuda, kuid sellisel juhul ärge unustage temalt nõuda, et ta Teie kirja ka tembeldaks. Kiri peab kandma postitemplit, mis ei tohi olla hilisem taotluste esitamise lõpukuupäevast.

 

K: Saatsin oma taotluse kõigi dokumentidega kogemata varasema õppeaasta konkursikuulutuses märgitud aadressile. Kas see jõuab ikka kohale või pean saatma taotluse uuesti kuulutusel olevale aadressile?

V: Ei pruugi jõuda. ERAF Sihtasutus Eestis rendib Omnivalt (Eesti Postilt) igal aastal stipendiumikomisjoni tarbeks postkasti (nimekasti) vaid konkursi perioodiks ning seepärast võivad nimekasti number ja isegi postiindeks olla igal aastal erinevad. Kui jõuate veel tähtajaks uue taotluse õigele aadressile posti panna, on see Teie õnn. Hilinemisel Teie taotlust konkursile ei kvalifitseerita.

 

K: Saatsin oma taotluse tähitud kirjana, mille vastuvõtmisel tuleb saajal teenusepakkujale allkiri anda. Loodan, et sellega ei tule probleeme?

V: Võib tulla küll. Kuna vastuvõtukohaks on nimekast ja mitte inimene, jätab postkontor sellisel juhul nimekasti mitte kirja, vaid ainult teatise tähtkirja saabumise kohta, millele stipendiumikomisjoni sekretär peab siis isiklikult teenusepakkuja juurde järele minema. Loomulikult ei tee ta seda iga päev. Paaril korral on juhtunud, et tähtkiri on selleks ajaks saatjale juba tagasi saadetud. Viimasel juhul tuleb taotlus koos esmaümbrikuga uuesti posti panna. Aastate jooksul on meile teada vaid 5 juhtumit (3 aastast 2012, üks aastast 2014 ja 1 aastast 2018), kus tavapostiga saadetud taotlus ei jõudnud konkursikomisjoni nimekasti.

Ka kullerpostiga saadetud kirjaga võib esineda probleeme, kuna kuller peab kirja isiklikult üle andma vastuvõtvale inimesele allkirja vastu. Kõik jääb sõltuma kullerfirma leidlikkusest otsida üles inimene, kes temalt posti oleks pädev vastu võtma. See aga võib võtta aega. Pealegi kirjale ei jää postitamise kuupäevaga postitemplit, fikseeritakse vaid kirja kättesaamine (üleandmise) aeg. Kui kiri jõuab komisjoni kätte peale konkursitähtaja lõpukuupäeva, ei ole komisjonil alust teie avaldust konkursile kvalifitseerida.

 

K: Kas nõutud dokumentidele võib lisada ka muid dokumente nagu soovituskirja õppejõult, motivatsioonikirja, tehtud tööde portfooliod vms?

V: Loomulikult võib, ainult et taotluse hindamisel on aluseks eelkõige nõutud dokumendid. Liiati viimaste aastate suure taotluste tulva tõttu jääb stipendiumikomisjoni liikmetele  liiga vähe aega, et tutvuda ja hinnata neid lisaks esitatud dokumente, eriti digitaalkandjatel failidena esitatuid.

 

 K: Kas avaldust ja vajalikke dokumente on võimalik saata e-posti teel komisjonile ka eelülevaatamiseks?

V: Stipendiumikomisjon mingit taotluse eelülevaatust ei teosta, komisjon tutvub saabunud taotlusega vaid konkursi käigus.

 

K: Kas teadusliku ja ühiskondliku tegevuse ning töökogemuse alla võiksid kuuluda ka osavõtt mitmesugustest kursustest, konverentsidest, vahetusüliõpilaseks olemine?

V: Jah, andmed selliste tegevuste kohta võiksid olla vastavale ülevaatele lisatud.

 

K: Kas doktorantidel on võimalik konkursil kandideerida?

V: Kui doktoriõpet konkursitingimustes eraldi ei mainita, siis kahjuks ei ole.  Varasematel aastatel on korraldatud ka konkursse, milles doktorandid on saanud kandideerida.

 

K: Mis on õppeasutuse tõend täiskoormusega õppimise kohta?

V: See on õppeasutuse poolt välja antud tõend selle kohta, et Te olete tõendi väljaandmise hetkel  täiskoormusega õppiv bakalaureuseõppe või magistriõppe üliõpilane ning ei ole jooksval õppeaastal oma õpinguid ajutiselt katkestanud (akadeemilisel puhkusel). Tõend sisaldagu teavet ka kogu õppeperioodi kestvuse kohta. Tõend peab olema välja antud käesoleval õppeaastal, seega pärast 1. septembrit.

 

K: Kas tõendi õppeasutuselt täiskoormusega õppimise kohta ja väljavõtte hinnetelehest võib saata faksiga (või koopiana)?

V: Ei, need kaks dokumenti peavad olema õppeasutuse poolt välja antud originaaldokumendid (vastaval kirjaplangil, pädeva töötaja poolt allkirjastatud, reeglina varustatud ka õppeosakonna või teaduskonna pitseriga).

 

K: Kas taotlust koos dokumentidega oleks võimalik esitada elektroonilisel teel digitaalselt allkirjastatuna?       

V: See ei ole võimalik, kuna digitaalallkirjaga saaksite kinnitada vaid oma avaldust, mitte aga õppeasutuse poolt välja antud õppetõendit ja väljavõtet hinnetelehest. Viimased peavad olema originaaldokumendid (vt ka eelmist küsimust-vastust). Ka tingimustes, kus stipendiumi väljastajaks on ERAF Sihtasutus Eestis, pärinevad stipendiumisummad USA-s tegutsevalt mittetulundusfondilt ERAF, Inc. Sihtasutus Eestis peab saama viimasele tõendada, et stipendium oli välja antud pädevale isikule. Teatavasti USA ametlikus asjaajamises Eesti digitaalallkiri ei leia veel aktsepteerimist, kuna see nõuab Eesti spetsiaaltarkvara installeerimist ametniku arvutisse.

 

K: Olen magistriõppe esimese aasta üliõpilane ja mul ei ole praegu veel magistriõppe tulemusi. Millised dokumendid ma peaksin taotluse juurde esitama?

V: Lisaks tõendile magistriõppes täiskoormusega õppimise kohta tuleks esitada koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest. Skaneeritud koopiad ei pea olema õppeasutuse poolt kinnitatud, kuid komisjon võib kahtluse korral nõuda esitatud andmete täiendavat tõendamist.

 

K: Kas ma võin mõne küsitud tõenditest esitada teistest dokumentidest eraldi, kui mul ei õnnestu seda õigeks ajaks kätte saada?

V: Jah, komisjon võib aktsepteerida selle puudumist, kui selle põhjus on selgitatud avalduses, komisjon loeb selle põhjuse mõjuvaks ning tõend saabub postiga stipendiumikomisjoni poolt Teile täiendavalt teatatud tähtaja jooksul.

 

K: Olen inseneriõppe viiendal kursusel, mis peaks olema võrdväärne magistriõppe teise õpinguaastaga. Kas mul on võimalik kandideerida teie konkursil?

V: Teil on õigus taotlus esitada ning eeldatavalt loetakse Teid ka konkursile kvalifitseerunuks, kuid lõplikult otsustab selle küsimuse konkursikomisjon esitatud dokumentide põhjal.

 

K: Olen sel õppeaastal vahetusüliõpilase staatuses. Kas peaksin seetõttu avaldusele lisama ka tõendi välisülikooli immatrikuleerimise kohta või piisab kohalikus ülikoolis õppimise tõendist?

V: Soovitav oleks esitada mõlemad tõendid.

 

K: Õpin Tartu Ülikooli Narva Kolledžis neljandal kursusel, kuid rakendusõppes. Kas ma võin konkursil kandideerida?

V: Kui konkursitingimustes rakendusõpet eraldi nimetatud ei ole, siis Te konkursil kandideerida ei saa.

 

K: Olen Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias teise kursuse üliõpilane. Kas ma võiksin kandideerida Harald Raudsepa stipendiumile?

V: Teie juhul tuleks avalduses selgitada oma kõrgema majanduskooli staatust, sest vastavalt konkursi tingimustele antakse stipendiume ainult ülikoolides  täiskoormusega õppivatele üliõpilastele. Konkursile kvalifitseerumise otsustab antud juhul stipendiumikomisjon.

 

K: Kas Harald Raudsepa stipendiumile on võimalik ka korduvalt kandideerida? Sain H.R. stipendiumi üle-eelmisel õppeaastal, võimalusel sooviksin kandideerida ka sel aastal.

V: Nagu konkursikuulutusest võite lugeda, ei saa konkursil kandideerida bakalaureuseõppe 1. kursuse üliõpilased ja möödunud õppeaasta Harald Raudsepa stipendiaadid. (NB. 2020./2021. õppeaastal H. Raudsepa stipendiume välja ei antud). Üle-eelmise õppeaasta stipendiaatidele see piirang ei kehti juhul, kui Te jätkate õpinguid ülikooli bakalaureuse- või magistriõppe täiskoormusega üliõpilasena.

 

K: Kas Te arvestate stipendiumide määramisel ka seda, kas eelseisvaks õppeaastaks on mulle juba mõnest muust organisatsioonist stipendium määratud või vaatate siiski enam tulemusi ja ühiskondlikku tegevust?

V:  On selge, et stipendiumi saamine mitmelt organisatsioonilt kergendab õpingute finantseerimist võrreldes nende üliõpilastega, kellel ühtki sellist allikat kasutada ei ole ja on eetikaküsimus, kas sellisel juhul hakata taotluse esitamisega üldse viimastega konkureerima, kas juba määratud stipendium taotluses maha salata või leida muid kaalukaid põhjendusi, miks taotletav stipendium teile eriti hädavajalik on. Niisiis, komisjon arvestab stipendiumi määramisel ka teisi saadavaid toetusi, aga kas ta Teid ainuüksi seepärast Harald Raudsepa stipendiumist ilma jätab, ei saa küll üheselt ette öelda. Inimeste haridustaotlusi toetavate organisatsioonide ühiseks probleemiks on see, et nende ressursid ei ole piiramatud ning toetust väärivatelt taotlejatelt laekub alati tunduvalt rohkem soove, kui neid on võimalik rahuldada. Tulles konkreetselt Harald Raudsepa stipendiumide juurde, mille eesmärgiks on toetada akadeemilise kõrghariduse taotlemist sõltumata valitud erialast, tuleb antavat stipendiumi käsitleda kui täiendavat finantstoetust õppekulude katmiseks edukatele ja motiveeritud õppuritele eeldusel, et nad on põhiallikad oma õpingute finantseerimiseks siiski juba muul viisil leidnud. Seejuures ei küsi  konkursikomisjon, kas Te õpite eelarvelisel või tasulisel õppekohal. Konkursikomisjon läheneb igale taotlusele individuaalselt, hinnates taotleja õpingutulemusi, ühiskondlikku ja teadusalast aktiivsust, erialavaliku motiveeritust, õpingute finantseerimiskava jms.

 

K: Saatsin oma stipendiumitaotluse juba kahe nädala eest teele. Sooviksin teada, kas see on ka ilusasti kohale jõudnud? 

V: Teie huvi oma stipendiumitaotluse kohalejõudmise kohta on igati mõistetav, kuid seadke end hetkeks meie olukorda. Kui kõik taotlejad (neid on olnud viimastel aastatel 200 ringis) sedasama küsima hakkaksid - milline täiendav töökoormus see meile oleks. Liiati ei tegele Sihtasutus konkursi läbviimise sisuliste küsimustega.  Viimaseks on stipendiumikomisjon ja selle ainus avalik kontaktaadress (kehtib konkursieelsel perioodil) on konkursikuulutuses nimetatud nimekast. Komisjoni töö oktoobris alles algab ja kestab novembri lõpuni. Sihtasutus saab andmed konkureerijate ja konkursi tulemuste kohta alles peale konkursi lõppu. Et Teie küsimusele vastata peaks Sihtasutus suunama Teie e-kirja komisjoni sekretärile, et ta Teile vastaks, aga see ei ole sekretäri primaarne tööülesanne, eriti konkursi toimumise niigi kiirel perioodil. Teie taotlusele vastatakse kirjalikult niikuinii: kas eitavalt või jaatavalt detsembri esimesel-teisel nädalal või saate sekretärilt teate varem, juhul, kui Teie taotlust ei ole konkursile kvalifitseeritud.

Kui Te detsembri jõulunädalaks ei ole ühtki kirjalikku teadet saanud, siis võiksite ERAF Sihtasutusele e-kirjaga järelepärimise teha. See annaks meile tagasisidet posti töös esinenud puuduste kohta. Seni ei olnud alates 2004. aastast meile teada ühtki sellist juhtumit, kuid 2012. aasta konkursi nimekasti ei laekunud siiski kolme taotlust, millest taotlejad meile hiljem teada andsid. Samuti läksid taotlejate väitel kaduma üks 2014./2015. õppeaasta konkursile saadetud ja üks 2018./2019. õppeaasta konkursile saadetud avaldus. (Vt. ka eespool antud vastuseid tähtkirja või kullerpostiga saadetud avalduste kohta.) 2021./2022. õppeaasta  konkursile laekus ka üks avalduste esitamise lõpptähtpäeval postitatud avaldus aga teadmata põhjusel nii hilja, et konkurss oli praktiliselt juba lõppenud. 

 

© 2024 Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis